Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради Хмельницької області

 

Моніторинг якості освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту

Стаття 48. Моніторинг якості освіти

1. Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

2. Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності).

Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Участь закладів освіти (інших суб’єктів освітньої діяльності) та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством.

3. Порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки організовує участь закладів освіти у порівняльних міжнародних дослідженнях якості освіти.

 

П І Д Л І С Н О О Л Е К С И Н Е Ц Ь К А   Г І М Н А З І Я

ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

    вул. Шкільна 6, с.Підлісний Олексинець, Городоцький р-н, Хмельницька обл. 32026

тел. (03851) 9-74-17  pidlisnyj.schol@ukr.net

Код ЄДРПОУ 26494519

 

 

 

Н А К А З

 с. Підлісний Олексинець

 

28.12.2018 р.                                                                                                      № 33  Про результати підсумкових

контрольних робіт за І семестр

поточного навчального року

             З 10 до 20 грудня адміністрацією школи були проведені контрольні роботи з української мови, української та зарубіжної літератур,  англійської та німецької мов, природознавства, біології, хімії, фізики, географії,   в 5 – 9 класах за підсумками I семестру 2018-2019 навчального року. Тексти контрольних робіт та диктантів з української мови підібрані відповідно до навчальних програм, охоплюють матеріал відповідних класів за I семестр. Порядок проведення й темп читання текстів при проведенні робіт відповідали нормам чинних навчальних програм.  Проте не всі учителі вчасно проаналізували  виконані роботи  та представили звіти про їх результати та аналіз допущених помилок.

               Контрольну роботу з української мови виконало 22 учні, що складає  100 % від загальної кількості учнів 5-9 класів. З них 4 учні (18,1%) оволоділи мовленнєвими вміннями та навич-ками на високому рівні, 13 учнів - на достатньому  (59%), 3 ( 13,6%) учнів показали середній рівень навчалних досягнень, 1 (4.5%) учнів – початковий рівень.

             Найбільше помилок  допущено учнями:

           5-го класу: подвоєння та подовження приголосних, нписання власних назв, замін одного розділового знака іншим;

 

           6-го класу:велика буква у влсних назвах. Вживання апострофа, розділові знаки при однорідних членах речення;

         7-го класу:  правопис ненаголошених голосних у корені слова, написання м'якого знака, двокрапка у складних реченнях;

          8-го класу:  правопис ненаголошених голосних у корені слова, двокрапка в складному реченні;

         9-го класу:  вживання апострофа, написання прислівників, подвоєння і подовження приголосних, правопис прийменників з іменниками.

          

Контрольну роботу з біології виконали 17 учнів 6 – 9 класів, що складає 100% від загальної кількості учнів 6-9 класів. З  них 4 учні (23,5%) виявили знання та навички високого  рівня, 8 учнів - достатнього (47%), 5 учнів – середнього рівня (29,4%) 

Контрольну роботу з хімії виконали 12 учнів 7– 9 класів, що складає 100% від загальної кількості учнів 7-9 класів. З  них 2 учні (16,6%) виявили знання та навички високого  рівня, 8 учнів - достатнього (66.6%), 2 учнів– середнього рівня (16,6%) 

Контрольну роботу з математики виконали 9 учнів 5-6 класу, що складає 90% від загальної кількості учнів. З них 4 учні (44,4%)  виявили знання та навички високого рівня, 5 учнів (55,5%) – достатнього рівня.

Найбільше допущено помилок учнями:

5-го класу: множення багатоцифрового числа на двоцифрове, знаходження невідомого діленого, яке є добутком трьох множників.

6-го класу: віднімання звичайних дробів з різними знаменниками.

Контрольну роботу з алгебри виконали 12 учнів 7-9 класу, що складає 100% від загальної кількості учнів. З них 8 учні (66,6%)  виявили знання та навички достатнього рівня, 4 учні (33,3%) – середнього рівня.

Найбільше допущено помилок учнями:

8-го класу: скорочення дробів.

9-го класу: знаходження перерізу двох проміжків.

Контрольну роботу з геометрії виконали 12 учнів 7-9 класу, що складає 100% від загальної кількості учнів. З них 7учнів (58,3%)  виявили знання та навички достатнього рівня, 5 учнів (41,7%) – середнього рівня.

Найбільше допущено помилок учнями:

7-го класу: не обґрунтували властивості трикутників на основі яких зробили висновки.

9-го класу: не виконано малюнки, не обґрунтован яких зроблено висновкиі властивості на основ.

Контрольну роботу з фізики виконали 12 учнів 7-9 класу, що складає 100% від загальної кількості учнів. З них 7 учнів (58,3%)  виявили знання та навички достатнього рівня, 5 учнів (41,6%)– середнього рівня.

Найбільше допущено помилок учнями:

7-го класу: неправильно записані одиниці шляху.при переведені одиниць швидкості з км\год в м\с,неправильно записані формули для знаходження V та S.

8-го класу: не виконано завдання високого рівня.

9-го класу: встановлення відповідності між величинами, не виконано завдання високого рівня.

Контрольну роботу з німецької  виконали 21 учнень 5-9 класу, що складає 95,4% від загальної кількості учнів. З них 6 учнів (28,5%)  виявили знання та навички високого рівня, 13 учнів (61,9%)– достатнього рівня,  2 учні (9,5%) – середнього рівня.

Найбільше допущено помилок учнями:

Неповне розуміння змісту прочитаного тексту, неправильна вимова окремих звуків та слів, складання словосполучень та переклад речень на німецьку мову, труднощі прни проведенні бесід по вивчених темах та діалогічному мовленні.

Вивчення рівня навчальних досягнень школярів дає підстави стверджувати, що основні питання програмового матеріалу  учні засвоюють на достатньому рівні. Разом з тим, школярі відчувають труднощі при розв’язуванні задач  з алгебри ,не вміють виділити головне, основоположне, спираючись на попередні знання, а також на знання, отримані на уроках з інших дисциплі .Частина учнів не вміють творчо мислити, самостійно поповнювати знання, не вміють розв’язувати проблемні питання. Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер.

Аналіз проведених контрольних замірів 5-9 класів свідчить про те, що всі вчителі - предметники володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, але недостатньо уваги приділяють індивідуальній роботі з дітьми, які потребують особливої уваги. Усі вчителі потребують удосконалення роботи з питань диференційованого навчання учнів. Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попередження типових труднощів учнів у засвоєнні базового навчального матеріалу, одноманітність форм поточного контролю з метою профілактики прогалин у знаннях, уміннях і навичках.

Виходячи з вищевказаного, з метою усунення виявлених недоліків, підвищення рівня знань учнів та ефективності стану викладання:

НАКАЗУЮ:

  1. Проаналізувати результати проведення підсумкових контрольних робіт, узагальнені матеріали з цього питання розглянути на виробничій нараді  у  січні 2019 року.

2.  Керівникам методичних об’єднань:

2.1 Розглянути на засіданні методичних об’єднань питання щодо покращення результатів   навчання учнів, що мають низький  рівень знань.

2.2 Спланувати взаємовідвідування уроків з метою вивчення питання: «Використання особистісно-орієнтованих технологій  на уроках».

2.3  Включити до плану роботи методичних об’єднань заходи спрямовані на організацію повторення матеріалу, корекцію прогалин у знаннях учнів.

3. Учителям – предметникам:

3.1 Систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму на початковому рівні.

3.2 Під час складання задач, вправ та підготовки уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання.

3.3 Дотримуватися норм оцінювання письмових робіт, враховувати охайність, чіткість, виправлення, пояснення, креслення.

4.. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Горецькій Г.Й.

4.1. Протягом лютого 2019р. проконтролювати хід повторення навчального матеріалу, на який учнями допущено помилки у підсумкових контрольних роботах.

4.2. З метою контролю за повторенням, перевірити відповідні записи у журналах (у переліку домашніх завдань) та в робочих зошитах учнів.

4.3 Вивчити причини низької успішності учнів ї протягом січня – лютого 2019 року.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора гімназії                                     В.Гурний