Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради Хмельницької області

 

Статут Підлісноолексинецької гімназії

 

 

                             

                             

 

ЗАТВЕРДЖЕНО"

Городоцька міська рада

об'єднаної територіальної громади

Городоцького району

Хмельницької області

Рішення № 6

від "3"липня 2018 року

Городоцький міський голова  Підлісний В.В.

 

С Т А Т У Т

П І Д Л І С Н О О Л Е К С И Н Е Ц Ь К О Ї             Г І М Н А З І Ї

Городоцької міської ради

об'єднаної територіальної громади

Городоцького району

Хмельницької області

 

 

СТРУКТУРА ТЕКСТУ

 1. Загальні положення
 2. Організація навчально-виховного процесу
 3. Учасники навчально-виховного процесу
 4. Управління гімназією
 5. Матеріально-технічна база
 6. Фінансово-господарська діяльність
 7. Міжнародне співробітництво
 8. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

                                             Статут зареєстровано,

                                      реєстраційний номер 26494519

                                   Ухвалено на загальних

                                            зборах трудового колективу

                         Протокол №3

                                   від «26»червня2018р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради об’єднаної територіальної громади Городоцького району Хмельницької області (надалі – гімназія) є комунальною організацією та знаходиться у комунальній власності Городоцької міської ради об’єднаної територіальної громади.

Повна назва закладу: Підлісноолексинецька гімназія Городоцької міської ради об’єднаної територіальної громади Городоцького району Хмельницької області (скорочена назва – Підлісноолексинецька гімназія)

1.2 Засновником Підлісноолексинецької гімназії є Городоцька міська рада об’єднаної територіальної громади Городоцького  району Хмельницької області.

1.3. Юридична адреса Підлісноолексинецької гімназії:

вул.Шкільна,6,

с. Підлісний Олексинець

Городоцький район

Хмельницька область

Україна

32026

1.4. Підлісноолексинецька  гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, може мати рахунки в установах банку.

1.5. Тип закладу: гімназія ,структурний підрозділ - початкова школа

1.6. Освітні рівні гімназії:  початкова освіта,базова загальна середня освіта, що відповідають І-ІІ ступеням

1.7. Головною метою гімназії є забезпечення високого рівня науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки здібних і обдарованих дітей, що створює передумови для продовження навчання у  навчальних закладах, які надають повну загальну освіту.

1.8. Гімназія забезпечує повну реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти на рівні Державного стандарту.

1.9. Головними завданнями гімназії є:

- виховання морально і фізично здорового покоління;

 

- створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

 

- розвиток природних позитивних  нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

 

- формування громадянської позиції, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

 

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

 

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

 

 

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

 

- виховання та навчання здібних та обдарованих дітей, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України;

.

1.10. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, інструкцією про організацію та діяльність гімназії (наказ Міністерства освіти України від 20.07.1995р. №217), наказом №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, даним статутом.

1.11. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та даним статутом.

1.12. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої  у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.13. У відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту» навчання у гімназії проводиться українською мовою.

Із першого класу у гімназії вивчають першу іноземну мову (англійську) , друга  з 5 класу – німецька

1.14. Гімназія має право:

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину навчального плану;

- в установленому порядку визначати та впроваджувати експериментальні навчальні плани;

- в погодженні із засновником, місцевими органами управління освітою проводити у загальноосвітніх школах організаційно-педагогічні заходи з вчителями, учнями та їх батьками щодо виявлення здібних та обдарованих дітей, залучення їх до навчання у гімназії;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну матеріальну базу.

1.15. Медичне обслуговування гімназистів та відповідні умови його організації забезпечується засновником і здійснюється медичною сестрою Підлісноолексинецького ФАП, Городоцькою центральною районною лікарнею.

1.17. Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18.  Ліцензування гімназії проводиться в порядку, установленому чинним законодавством.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Гімназія планує і проводить свою роботу на основі нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою.

В перспективному та річному планах роботи відображаються найголовніші напрями діяльності гімназії на термін планування, визначаються перспективи її розвитку.

Плани роботи (перспективний і річний) обговорюється на засіданні педагогічної ради і затверджуються радою гімназії.

2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини .

Навчальний план гімназії з урахуванням пропозицій ради гімназії (погодженням) приймається рішенням педагогічної ради та затверджується місцевим органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, секцій, гуртків, регламент роботи.

2.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання, що організовується в одну зміну.

У 8 – 9 класах можуть проводитися здвоєні уроки з предметів, у процесі викладання яких проводяться лекції, семінарські заняття, заліки, лабораторні і практичні роботи.

2.5. Нумерація класів у гімназії позначається 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9  що відповідає 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9 класам середніх загальноосвітніх шкіл.

2.6. До 1-го класу гімназії зараховуються учні, які  пройшли конкурсний відбір.

Конкурсний відбір проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Правила прийому схвалюються радою гімназії та затверджуються директором за погодженням з місцевим органом управління освітою.

За гімназією закріплена територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку с. Підлісний Олексинець та с. Слобідка Олексинецька.

 2.7. Учні, які навчаються в гімназії, можуть переходити до відповідного класу інших навчальних закладів, що забезпечують здобуття ними повної загальної середньої освіти.

2.8. У гімназії навчально-виховна робота може поєднуватися з науково- методичною, науково-дослідницькою та експериментальною. Поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

2.9. Навчальний рік у гімназії починається 1-го вересня і закінчується не пізніше 1-го липня наступного року.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється гімназією в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України, місцевих органів управління освітою.

Навчальні заняття починаються 1 -го вересня і закінчуються 25 -го травня наступного року.

З 26   травня у 1-4 і 6-8 х класах може організовуватися навчально-виробнича практика та екскурсії відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 07.03.2001р. №1/9-97 «Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх закладів».

Навчання у випускних 4 і 9 класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, встановлюється Міністерством освіти та науки України.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Учні гімназії залучаються до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці.

Самообслуговування організовується у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями та станом здоров'я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах до охорони їх здоров'я. Робота із самообслуговування проводиться за участю вчителів, класних наставників.

2.11. У відповідності до рекомендацій Міністерства освіти та науки України в погодженні з місцевими органами управління освітою у гімназії затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків становить 35 хв.у 1 класі, 40 хв. у 2-4кл., 45 хв. У 5 -9 класах. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником, місцевими органами управління освітою, Держпродспоживслужбою.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується управлінням Держпродспоживслужби в Городоцькому районі, затверджується директором.

Тижневий режим роботи гімназії фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у гімназії проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття або заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного навчального предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно- гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. Визначення рівня навчальних досягнень гімназистів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класними керівниками (наставниками), головою атестаційної комісії.

2.17. Порядок зарахування,  переведення та випуску учнів визначається наказом МОН України №367 від 16.04.2018року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

2.18. Заяву про зарахування дитини до першого класу початкової школи Підлісноолексинецької гімназії, за якою закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені пунктом 4  Порядку, подаються до гімназії одним із батьків особисто до 31 травня.

До заяви додаються:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти ( під час подання копії пред’являється оригінал відповдного документа);
 2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089;
 3. Оригінал або копія відповідного документа про освіту ( у разі наявності).

У випадку подання копій  документів, передбаченим цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

2.19. Заяви  та документи до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти для  зарахування на вільні місця.

Впродовж 01  - 15  червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.

2.20. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у першому класі, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Список зарахованих учнів із зазаначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Інформація про наявнісь вільних місць оприлюднюється на веб – сайті гімназії.

2.21. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв  перевищує загальну кількість дітей у першому класі, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються всі діти, місце проживання яких на території обслуговування гімназії підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цієї гімназії, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти ( у разі його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування,процедура якого розробляється відповідно до Порядку затвердженого наказом МОН № 367 від 16.04.20018 року, схвалюється педагогічною радою гімназії та затверджується керівником.

2.22. Зарахування до 5 класу гімназії відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу цього ж закладу освіти. На вільні місця (  у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку: до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

 

2.23. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України 30 грудня 2014р №1547.

2.24. Річне оцінювання учнів 2 - 3, 5 - 8-х класів здійснюється на основі семестрового оцінювання їх навчальних досягнень. За результатами навчання учням цих класів видається табель успішності.

2.25. Річне оцінювання учнів випускних 4, 9 класів здійснюється після закінчення навчальних занять на основі семестрового оцінювання, ДПА на річну оцінку не впливає.

За результатами навчання випускникам по закінченні 9 класу видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.26. Учні 2-4 та 5 – 8 -х класів гімназії, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

2.27. Учням, які закінчили основну школу (9 клас) з навчальними досягненнями високого рівня (10,11,12 балів) видається свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка.

Рішення про нагородження учнів 2-4 та 5 – 8 -х класів гімназії похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та видачу випускникам 9 класу свідоцтв про базову загальну середню освіту особливого зразка приймається на  засіданні педагогічної ради  і затверджується наказом директора.

2.28. Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» нагороджуються випускники гімназії, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (на рівні 12 балів). Такою грамотою відзначаються, насамперед, переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, змагань.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є учні, керівники, педагогічні працівники,  бібліотекар, інші спеціалісти навчального закладу, батьки або особи, які їх заміняють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших представників визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором та рішенням органів громадського самоврядування.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форм навчання, позашкільних та позакласних занять;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань, брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування гімназії;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання і праці;

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

3.5. Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу на конкурсній основі.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я гімназистів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, курсову перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8 Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до обов'язкових державних вимог, проводити індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предметів, які викладають;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу гімназії;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати у гімназистів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій, звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати гімназистів від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, професійну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку,  трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора гімназії, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У гімназії обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- подавати приклад сімейних взаємин, поваги до старших, жінок.

Гімназія надає батькам і особам, які їх заміняють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування гімназії:

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню гімназії;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту гімназії, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

4.1. Управління гімназією здійснюється її засновником – Городоцькою міською радою об’єднаної територіальної громади Городоцького району Хмельницької області.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.Заступник керівника, педагогічні та інші працівники гімназії призначаються на посади та звільняються з посад директором гімназії. Директор має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

 Директором  гімназії може бути тільки громадянин України, який має вищу  освіту на рівні  не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор гімназії призначається та звільняється з посади органом управління освітою Городоцької міської ради за попереднім погодженням голови Городоцької міської ради об’єднаної територіальної громади з дотриманням чинного законодавства.

Директор гімназії призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років ( строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника гімназії вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів гімназії та громадського об’керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно – територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

  Положення про конкурс на посаду керівника гімназії розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  Одна і та сама особа не може бути керівником гімназії більше ніж два строки підряд ( до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника гімназії, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

 

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше два рази на рік. Загальні збори з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу — класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 10, учнів - 10, батьків і громадськості - 10.

Термін їх повноважень становить - 1 рік.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Скликати збори мають право голова ради навчального закладу, учасники навчально-виховного процесу, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду гімназії, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1 Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2 Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, які сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді, загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

4.3.4. Рада гімназії діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівності голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить законодавству України та статуту гімназії, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, громадськості та батьків або осіб, які їх замінюють.

У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.5. Очолює раду гімназії голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор гімназії .

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада гімназії :

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозицію щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту гімназії;

- затверджує режим роботи гімназії;

- сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчального плану, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає організатором проведення благодійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та місцевого органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, що їх заміняють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- розглядає питання здобуття обов'язкової базової середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медобслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є залучення громадськості до вирішення проблем навчання і виховання у гімназії.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості базової загальної середньої освіти;

- співпраці з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на покращення умов навчання і виховання учнів у гімназії;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між учителями, учнів (вихованців) та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян в тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради у навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства і держави;

- дотримання вимог законодавством самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність на загальних зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної  бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально- методичної бази навчального закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосується роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки, або особи, яких замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор гімназії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній і позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає   вчителів, класних наставників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідною діяльністю, відповідального за підручники ;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання  за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.7. Посадові обов'язки всіх працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються наказом по гімназії.

4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителя визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі змін кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним закладом або ж письмовою угодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. У навчальному закладі створюється постійно-діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор гімназії.

4.10. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження учнів за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.

4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

4.12. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно гімназії належить їй на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених угод.

5.3. Гімназія, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особам, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного залу, бібліотеки, їдальні, архіву, комп'ютерного кабінету, приміщення для обслуговуючого персоналу, котельні.

VІ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами фінансування навчального закладу є :

- кошти засновника ;

- кошти місцевого та державного бюджету у розмірі , передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

6.3. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють підвищенню якості навчально-виховного процесу, поліпшенню соціально-побутових умов учнів та працівників гімназії.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України та інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яким підпорядкована гімназія. Бухгалтерський облік в гімназії здійснюється централізовано.

6.6. Звітність про діяльність гімназії встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, місцеві органи управління освітою

8.4. Проводяться перевірки (інспектування) навчальних закладів з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше ніж 1 -2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду: ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ним, складає ліквідаційний баланс та представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходить до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.